Entistä ehompien ict-hankintojen ja tehokkaamman hankintatoimen mahdollistaja

Onko tarpeenanne suuremman tai pienemmän ict-hankinnan kilpailutus? Hankintojen elinkaaren aikaisten prosessien ja käytäntöjen tehostaminen? Hankintaa tukevien järjestelmien käyttöönotto tai hankintojen tiedolla johtaminen?

Älä turhaan epäröi, vaan ota yhteyttä ja keskustellaan aiheesta lisää.

Vuosien kokemus käytössänne

En ole enää eilisen "teeren tyttö". Kokemusta on karttunut it-alalta noin 25 vuoden ajalta. Toimintoja olen saanut tarkastella, niin jälleenmyyjän, teleoperaattorin kuin it-tukkurinkin näkökulmasta. Kaupallisen puolen tarjoaman kokemuksen jälkeen matkani jatkui julkisen hankinnan pariin, joka jotenkin vei mennessään. 

Viimeiset reilu 10 vuotta olen siis työskennellyt julkisten hankintojen parissa. Vahvaa käytännön kokemusta on kertynyt niin kilpailutuksista, toimintatapojen ja prosessien kehittämisestä kuin sopimus- ja toimittajahallinnasta ja raportoinnista. 

Näkemystä on karttunut myös hankinnan strategisesta merkityksestä organisaatioiden kannattavuuteen ja tuottavuuteen. Erityisosaamisena hankintojen analysointi ja raportoinnin kehittäminen. 

Tarjoan käyttöönne kaiken tämän kokemuksen innovatiivisen ja peräänantamattoman asenteen kera.  

Yhteistyö & Kumppanuus


Kaikki mitä teen kumpuaa halusta saada aikaan, ja ei pelkästään saada aikaan, vaan pyrkiä aina pääsemään mahdollisimman tehokkaaseen ja tuottavaan lopputulokseen.  Intohimonani on jatkuva uuden oppiminen, niin lukemalla, seminaarien ja kurssien avustuksella kuin myös oppien ammentaminen omilta asiakkailta ja yhteistyökumppaneilta. Pitkäaikainen kumppanuus kantaa näkemykseni mukaan aina parempaa satoa.

Toimintatapani kulmakiviä ovat peräänantamattomuus, luovuus sekä järkkymätön ratkaisuhalukkuus. Koen laadun kunnia-asiana ja tavoitteenani on aina asiakkaan tarpeen täyttäminen mahdollisimman laadukkaasti.

En väitä, että kaikki hoituu aina kuin "Strömsössä", tuon rohkeasti esille myös mahdolliset haasteet ja mutkat matkassa.

ESIMERKKEJÄ YHTEISTYÖMME KOHTEISTA

Hankinnat 360-näkymä

Ei vain raportointia, vaan aito työkalu hankintojen elinkaaren haltuunottoon yhden näkymän kautta.

Kilpailutukset

Iskeekö kilpailuttamistarve harvakseltaan? Mietitkö kenties miten hankinta tulisi aloittaa, miten edetä, mitä kaikkea tulisi huomioida?

Hankintatoimen kehittämien

Kehittämistyössä pyrin aina ensin luomaan kokonaiskuvan nykytilanteesta, joka auttaa...

MONESSA MUKANA

Esimerkkejä töistäni

Hankintojen nykytilakartoitus ja strategia

Tavoitteena kartoituksella oli saada mahdollisimman kattava näkemys hankintojen koko elinkaaren nykytilanteesta sekä mahdollisista kehityskohteista. Kartoitus tehtiin osin haastattelemalla eri toiminnoista vastaavia henkilöitä sekä analysoimalla nykyisiä toimintatapoja, ohjeistuksia sekä johtamisen käytäntöjä.

Kaiken kaikkiaan kartoituksessa tarkasteltiin seuraavia neljää teemaa:

  • Strategia ja johtaminen
  • Toimintatavat ja prosessit
  • Henkilöstö ja osaaminen
  • Järjestelmät ja informaatio

Kartoituksen tuotokseen nykytilan analysoinnin lisäksi sisältyi kuhunkin teemaan liittyvät kehityskohteet toimenpide-ehdotuksineen. Havaitut kehityskohteet ja toimenpide-ehdotukset analysoitiin ja priorisoitiin sekä tämän työn pohjalta laadittiin koko hankintojen elinkaaren kattava strategialuonnos sisältäen kartoituksessa esiin nousseiden kehityskohteiden parantamiseen tähtäävät toimenpiteet.

Kokonaisnäkymä hankintoihin

Asiakkaalta puuttui kattava kokonaisnäkymä meneillään oleviin kilpailutuksii, ostoihin, sopimuksiin sekä toimittajiin.  

Tähän ratkaisuksi laadittiin kattava näkymä hankintoihin, joka toimii myös jatkossa dynaamisena hankintojen sekä sopimusten seuranta- ja analysointityökaluna. Työkalu mahdollistaa tarvittavien ennakoinnin, tarvittavan resursoinnin sekä toimenpiteiden suuntaamisen juuri oikeisiin kohteisiin. 

Kiinteistönhallintajärjestelmän hankinta

Lähtotilanne: Asiakkaalla ei ollut omaa julkisen hankinnan osaavaa henkilöstöä, joten apua koettiin tarvittavan hankinnan läpiviemiseen hankintalakia noudattaen. Myös vaatimusmäärittelyn ja tarjouspyynnön laadinnassa asiantuntija-avulle koettiin olevan tarve.

Alkuvaiheessa ei vielä ollut selvyyttä parhaiten tarpeeseen soveltuvasta hankintakokonaisuudesta, eikä kattavaa näkemystä markkinatarjonnasta. Hankinnan valmistelu aloitettiinkin markkinakartoituksen turvin ja jatkettiin vaatimusmäärittelyn sekä muun tarjouspyyntömateriaalin työstämisellä sekä tarjoajaehdokkaiden kanssa järjestetyllä teknisellä vuoropuhelulla.


Toimeksianto kattoi kaiken kaikkiaan hankinnan ja siihen liittyvän materiaalin valmistelun, tarjouspyynnön julkaisun, käyttöönottotarkastuksen valitulle järjestelmälle, aina sopimuksen solmimiseen asti.

Hankintaprosessin ja vastuunjaon mallintaminen

Lähtötilanteessa organisaation hankintayksikössä ei ollut yhtenäisiä toimintatapoja, vaan jokainen hankinta-asiantuntija työsti kilpailutuksia omien parhaiden käytäntöjensä mukaisesti. Tämä oli johtanut mm. seuraaviin haasteisiin:

* Yksittäisten kilpailutusten merkittävät laatupoikkeamat
* Kilpailutusten resurssoinnin haasteet
* Epäselvät vastuu ydintoimintojen ja hankinnan kesken
* Kiire ja tulipalojen sammuttaminen


Ratkaisuksi laadittiin työkalu, jolla kuvattiin koko hankintaprosessi vaiheineen, aikatauluineen sekä vastuineen. Jatkossa työkalu toimii perustana hankintaprojektien läpiviennissä ja projektoinnissa.

Hankinta- ja sopimushallintajärjestelmien käytön tehostaminen

Lähtökohtana oli tilanne, jossa kilpailuttamiseen ja sopimushallintaan suunnatut järjestelmät olivat otettu käyttöön jo vuosia sitten. Yhtenäisten toimintatapojen puuttuessa sekä järjestelmiin liittyvän jalkautuksen puutteiden vuoksi järjestelmien käyttöaste oli hyvin alhainen.

Järjestelmiä ei hyödynnetty organisaation kannalta maksimaalisesti. 

Nykyisiä toimintatapoja ja prosesseja lähdettiin uudistamaan osana järjestelmien käytön tehostamista. Samalla nykyisiä manuaalisia prosesseja automatisoitiin.  

Automatisoinnilla saatiin aikaan mittavia työaikasäästöjä sekä samalla mahdollistettiin hankintojen kokonaisvaltainen tiedolla johtaminen.

Viimeisimmät blogi-kirjoitukset

Sivu [tcb_pagination_current_page] of [tcb_pagination_total_pages]

Suomen vahvimmat

Suomen Vahvimmat -sertifikaatti on luotettava tunnustus, joka kertoo, että yrityksen talous ja toiminta on vakaalla pohjalla.

Suomen Vahvimmat –sertifikaatti myönnetään yritykselle, jonka luottoluokitus kuuluu kahteen korkeimpaan luokkaan (AAA tai AA+).

Suomen asiakastiedon tuoreen luottoluokitustarkastuksen mukaan Y-Hankinta kuuluu Suomen Vahvimpiin.

Kuinka voin olla avuksi? 

Ota yhteyttä ja keskustellaan aiheesta lisää.

Maria Saari - 050 413 7331

Kuinka voin olla avuksi?
Ruuhkaa pukkaa, tarvitsemme apua kilpailuttamiseen.
Meillä on vähän kokemusta julkisista kilpailutuksista, tarvitsemme asiantuntijaa.
Haluamme kehittää toimintatapoja ja prosesseja sekä niihin liittyviä työkaluja.
Hankinnat 360 -näkymä / Hankintojen tiedolla johtaminen kiinnostaa. Haluan kuulla aiheesta lisää.
Ei mikään yllä mainituista. Keskustellaan myöhemmin aiheesta lisää.
0 of 350
>